Wijkverpleging vanuit het zorgverzekeringswet (Zvw)

Wijkverpleging wordt vanuit het basispakket vergoed. Er geldt geen eigen bijdrage voor deze zorg. Ook het eigen risico geldt niet. Er is geen verwijzing nodig van bijvoorbeeld de huisarts. U kunt zelf contact opnemen met Spaarnezorg op het moment dat het nodig is om zorg te krijgen.

Spaarnezorg heeft geen overeenkomst met een zorgverzekeraar. Daarom hebben wij uw machtiging nodig om de geleverde zorg te kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar. Voor u zal er niets veranderen, uw zorg kan niet kan wachten en wij zullen dan ook, in overleg met u, direct starten met het leveren van zorg.

Wijkverpleging aanvragen

Voor wijkverpleging heeft u geen verwijzing nodig van een huisarts of medisch specialist. U kunt zelf contact opnemen met een organisatie die wijkverpleging biedt of kunt uw huisarts vragen direct contact te leggen met ons.

Wijkverpleging wordt uitgevoerd door wijkverpleegkundigen en verzorgenden, afhankelijk van uw zorgbehoefte. Onze wijkverpleegkundige bekijkt welke zorg nodig is (indiceren) en kijkt wie de zorg moet leveren.

Onze wijkverpleegkundige komt bij de u thuis en bepaalt samen met de u welke zorg er nodig is en wie de zorg moet leveren. Dit heet indicatiestelling. Onze wijkverpleegkundige hanteert bij de indicatiestelling de normen en uitgangspunten van de beroepsgroep (Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland).

Zorgverlening vanuit de Wet langdurige Zorg (Wlz)

Bij zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) gaat het om zorg met verblijf in een instelling of thuis. U kunt alleen in aanmerking komen voor zorg vanuit de Wlz als u vanwege een ziekte of aandoening blijvend bent aangewezen op 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht. Hieronder vallen de volgende aandoeningen:

  • Somatische ziekte
  • Psychogeriatrische ziekte
  • Verstandelijke beperking
  • Lichamelijke handicap
  • Zintuigelijke handicap
  • Psychiatrische problemen

Hoe kan ik deze zorg krijgen?

Om zorg vanuit de Wlz te krijgen, heeft u altijd een indicatiebesluit nodig. Hierin staat welke zorg u nodig heeft. U krijgt dit besluit van het CIZ. Meer informatie leest u op https://ciz.nl/client/client-meer-informatie/uw-aanvraag-in-vier-stappen

Eigen bijdrage

Iedereen die in Nederland woont of werkt en die is verzekerd voor zorg vanuit de Wlz betaalt hiervoor premie. Hieruit wordt de zorg betaald. Daarnaast betaalt u (bijna) altijd een eigen bijdrage voor zorg uit de Wlz. Deze eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. U betaalt de eigen bijdrage aan het CAK. Meer informatie leest u op www.hetcak.nl/wlz

Zorgverlening vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Wanneer er alleen verzorging nodig is en er is geen sprake van een geneeskundige context waar binnen deze verzorging gegeven wordt, valt dit onder de Wmo. Het gaat dan om: huishoudelijke hulp, individuele begeleiding en dagbesteding. Wanneer u niet voldoende zelfredzaam bent in verband met een psychiatrische aandoening of beperking, een verstandelijke of zintuiglijke handicap.

Deze zorg kan aangevraagd worden bij de gemeente waar u woont. Voor deze zorg kan een eigen bijdrage gelden. Meer informatie leest u op https://www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp.

Persoonsgebonden budget (Pgb) en zorg in natura

U kunt kiezen hoe u zorg wilt ontvangen. Dit kan via het persoonsgebonden budget (Pgb) of via zorg in natura. Bij een Pgb bepaalt u zelf waar u zorg, verpleging of hulp en ondersteuning inkoopt. Bij zorg in natura bepaalt de gemeente, zorgkantoor of zorgverzekeraar uit welke zorgorganisatie u kunt kiezen. Daarnaast bestaat er ook een mogelijkheid om een Pgb en zorg in natura te combineren als u verschillende soorten zorg nodig heeft.

Met een Pgb heeft u zelf de regie in eigen handen wat betreft het inkopen van zorg. Tevens brengt het wel verplichtingen met zich mee. U zult zelf uw Pgb moeten kunnen beheren. Om te weten wat u moet kunnen om een Pgb te beheren kunt u de ‘Checken 10 punten pgb-vaardigheid’ downloaden.

Betalingen uit het pgb

U krijgt het geld uit uw budget niet op uw eigen rekening. De Sociale Verzekeringsbank (SVB)  of de zorgverzekeraar doet alle uitbetalingen uit uw pgb. Dit heet trekkingsrecht. Dit geldt voor alle pgb’s.

Zorgovereenkomst

U sluit met ons een zorgovereenkomst. Bij een pgb van de gemeente of van het zorgkantoor is een modelovereenkomst van de SVB verplicht. Hier leest u meer over de soorten borgovereenkomsten http://www.svb.nl/nl/pgb/een-zorgovereenkomst-afsluiten/kies-de-juiste-zorgovereenkomst

Verschillende soorten pgb’s

Het pgb is vastgelegd in 4 wetten. De voorwaarden voor een pgb verschillen per wet. Afhankelijk van de soort zorg die iemand nodig heeft, valt het onder één of meer van deze wetten:

  • Heeft u een pgb uit de Jeugdwet? Dan regelt uw gemeente de goedkeuring van de zorgovereenkomst.
  • Heeft u een pgb uit de Wmo? Dan moet de gemeente de zorgovereenkomst goedkeuren.
  • Heeft u een pgb uit de Zvw? In de voorwaarden van uw zorgverzekering staan uw rechten en plichten. Daarin staat ook hoe u uw pgb moet verantwoorden.
  • Heeft u een pgb uit de Wlz? Dan regelt het zorgkantoor de goedkeuring van de zorgovereenkomst.